ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 ΦΛΣ ΕΚΠΑ

Αθήνα, 28 Μαΐου 2020 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Οι εξετάσειςτου εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με όλους τους τρόπους αξιολόγησης που προβλέπονται αφενός μεν στην από 20ης Μαΐου 2020 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αριθμ. 59181/Ζ1[«Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου καιδεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών καιεργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεωνκατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους2019-2020» (Φ.Ε.Κ. Β' 1935)] και την από 21ης Μαΐου Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων-Υγείας, Αριθμ. 60720/Ζ1 [«Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1971)], αφετέρου δε στην από 27ης Μαΐου 2020 Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [βλ. συνημμένα]· ήτοι με:α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, β) εργαστηριακές ασκήσεις, γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους.

 Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ξεκινήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την Δευτέρα 15 Ιουνίου και δύναται να εκτείνεται έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Έως το τέλος της προσεχούς εβδομάδας θα ανακοινωθεί αρμοδίως από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής το γενικό πρόγραμμα των εξετάσεων· σχετικά με την όλη διαδικασία των εξετάσεων, επισημαίνονται ειδικότερα καιτα ακόλουθα:

 1. κάθε εξεταζόμενος πρέπει: α) να φροντίσει να εγγραφεί στο e-class, στα μαθήματα που πρόκειται να εξετασθεί, ώστε να λαμβάνει κάθε σχετική ενημέρωση β) να μεριμνήσει να δηλώσει (το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου) τη συμμετοχή του στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος· οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος θα ζητήσουν, μέσω του e-class, παρόμοιες δηλώσεις από τους φοιτητές και θα εξηγήσουν τη διαδικασία εξέτασης που σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί· στις περιπτώσεις για τις οποίες θα δηλώνεται οποιαδήποτε αδυναμία συμμετοχής, το ζήτημα θα ρυθμίζεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
 2. η πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass είναι, ως γνωστόν, εφικτή  μέσω του username και του password κάθε φοιτητή/φοιτήτριας· για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης, μέσω τωνεργαλείων τηλεδιάσκεψης που έχουν προταθεί από το ΕΚΠΑ, οι εξεταζόμενοιεπιβάλλεταινα εισέρχονται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (και όχι με άλλους προσωπικούς)· ο προσωπικός ιδρυματικός λογαριασμός έχει ανοιχτεί αυτόματα από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) με την εγγραφή κάθε φοιτητή στο mystudies· η μορφή του είναι: studxxxxxxx[at]uoa[dot]gr [όπου stud=το αναγνωριστικό του Τμήματος κάθε φοιτητή & όπου xxxxxxx=μέρος του αριθμού μητρώου του]
 3.  στις γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία, όλοι οι παρόντες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 μέτρο· έχει ήδη ληφθεί σχετική μέριμνα εκ μέρους της Κοσμητείας της Σχολής μας, ως εξής: θα χρησιμοποιηθούν 21 αμφιθέατρα και η AULAτης ΦΛΣ· στα 5 αμφιθέατρα 300 θέσεων [204, 313, 438, 440, 442] θα εισέρχονται 50 εξεταζόμενοι, στα 8 αμφιθέατρα 200 θέσεων [311, 312, 315, 316, 434, 436, 437, 445] θα εισέρχονται 30 εξεταζόμενοι, στα 8 αμφιθέατρα 100 θέσεων [314, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 433] θα εισέρχονται 18 εξεταζόμενοι, ενώ στην AULAθα εισέρχονται 118 εξεταζόμενοι [σύνολο θέσεων ημερησίως εξεταζόμενων ανά βάρδια: 752 (σε κάθε θέση που θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί θα έχει επικολληθεί ειδικό διακριτικό από την Κοσμητεία)]. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης θα είναι 90 λεπτά της ώρας· μεταξύ δύο διαδοχικών εξετάσεων σε κάθε αμφιθέατρο θα μεσολαβεί χρονικό διάστημα 90 λεπτών για την απολύμανση και τον εξαερισμό του· το ημερήσιο πρόγραμμα για τις διά ζώσης εξετάσεις θα διαμορφώνεται, συγκεκριμένα, ως εξής: 09:00-10:30 (1η βάρδια), 12:00-13:30 (2η βάρδια), 15:00-16:30 (3η βάρδια)· σημειώνεται ότι για τις εξ αποστάσεως και μόνον εξετάσεις έχει προβλεφθεί ακόμη μια βάρδια εξέτασης, ήτοι 18:00-19:30 (4η βάρδια). Η χρήση κλιματισμού δεν επιτρέπεται, καθώς όλες οι κλιματιστικές μονάδες της ΦΛΣ είναι κλειστού τύπου· τα παράθυρα όλων των αμφιθεάτρων, όμως, θα είναι ανοικτά καθ’ όλο το 24ωρο. Με μέριμνα του Πανεπιστημίου και της Κοσμητείας, έχουν ήδη τοποθετηθεί απολυμαντικοί μηχανισμοί εντός των αμφιθεάτρων της Σχολής· προτρέπουμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την άφιξή τους στους χώρους εξέτασης και να τηρούν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις· επιπλέον, ζητούμε τη συνδρομή όλων, ώστε να μην εγκαταλείπονται προσωπικά και άλλα αντικείμενα μετά την αποχώρησή τους από τους χώρους εξέτασης, για να διευκολύνεται έτσι η αποτελεσματικότερη απολύμανσή τους.
   

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Παρακαλείσθε να παραμένετε σε άμεση διαδικτυακή επικοινωνία (μέσω της πλατφόρμας eclass) με όσους δηλώσουν ότι πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα που διδάσκετε κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο. Αναμένονται, από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ, ειδικότερες οδηγίες χρήσης των (υφιστάμενων ή και νέων, που πρόκειται επί τούτω να δημιουργηθούν) εργαλείων του eclass, τις οποίες και θα σας κοινοποιήσουμε αμέσως μόλις τις λάβουμε.

 Αναπόφευκτα, θα απαιτηθεί η παροχή περαιτέρω λεπτομερών διευκρινίσεων προς τους εξεταζόμενους, σχετικά με την ειδικότερη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος· σημειώνονται ενδεικτικά στη συνέχεια κάποια πλέον συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Στο πρόγραμμα εξετάσεων που θα δημοσιοποιήσει η Κοσμητεία θα καταγράφονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

 1. με απαλλακτική εργασία/άνευ επισήμανσης ημερομηνίας & ώρας (απαιτείται, προφανώς, εδώ συνεννόηση του διδάσκοντος με τους εξεταζόμενους, τόσο για το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας όσο και για τις προθεσμίες υποβολής της)
 2. γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία (στο πρόγραμμα εξετάσεων της Κοσμητείας θα τεκμαίρονται μέσω της αναγραφής της ημερομηνίας, της ώρας και των χώρων, όπου η εν λόγω γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί· απαιτείται όμως κι εδώ ειδικότερη εκ των προτέρων συνεννόηση του διδάσκοντος με τους εξεταζόμενους, προς ρύθμιση κλιμακίων προσέλευσης και κατανομής τους στους χώρους που έχουν διατεθεί, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητοι συνωστισμοί· επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται εν προκειμένω και για την εξασφάλιση ικανού αριθμού επιτηρητών)
 3. προφορική εξέταση σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα/άνευ επισήμανσης ημερομηνίας & ώρας (απαιτείται ειδικότερη συνεννόηση του διδάσκοντος με τους εξεταζόμενους, προς διευκρίνιση της μορφής της προφορικής εξέτασης· εάν δηλαδή αυτή θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και σε ποιες αίθουσες -για τους χώρους μπορείτε βέβαια να συνεννοείστε με τη Γραμματεία της Κοσμητείας μας- και κατά ποια κλιμάκια προσέλευσης ή εξ αποστάσεως και με ποια από τα προτεινόμενα από το Ίδρυμα εργαλεία τηλεδιάσκεψης και κατά ποια, ομοίως, κλιμάκια σύνδεσης)
 4. γραπτώς εξ αποστάσεως σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα (απαιτείται ειδικότερη συνεννόηση του διδάσκοντος με τους εξεταζόμενους, προς διευκρίνιση της μορφής της γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης, σύμφωνα με κάποιο από τα προτεινόμενα από το Ίδρυμα σενάρια).  

Για τις περιπτώσεις των εξ αποστάσεως εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, να επαναληφθεί ότι στο πρόγραμμα της Κοσμητείας έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προγραμματισμού τους (ιδιαίτερα δε για εκείνες που περιλαμβάνουν μεγάλα ακροατήρια) κατά την 4η βάρδια (18:00-19:30), ώστε να παρακαμφθούν –κατά το δυνατόν– ενδεχόμενα προβλήματα ανακύπτοντα από την κατά τις πρωινές ώρες υπερφόρτωση του δικτύου. Επιβάλλεται, πάντως, να τηρηθούν εδώ όσα αναλυτικά διευκρινίζονται στην απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, σχετικά με την εκ των προτέρων ενημέρωση των φοιτητών «για τον τεχνολογικό εξοπλισμό τον οποίο οφείλουν να διαθέτουν και τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που θα χρησιμοποιηθούν», τη διερεύνηση «της δυνατότητας συμμετοχής των εξεταζόμενων», τη διαδικασία «επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας τους», τη φροντίδα για την «εξ αποστάσεως επιτήρησή τους», αλλά ακόμη και σχετικά με τα ενδεχόμενα της κατά την εξέταση απώλειας είτε της διαδικτυακής σύνδεσης είτε της οπτικής επαφής με τους εξεταζόμενους. Επιπλέον, πρέπει εμφαντικά να τονισθεί το ακόλουθο σημείο της απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις κωλύματος [ή σε εκείνες κατά τις οποίες δηλώνεται αδυναμία συμμετοχής] ο διδάσκων οργανώνει εξέταση (γραπτή ή προφορική) με φυσική παρουσία»· ή και αντίθετα: «ειδική μέριμνα θα υπάρξει από τους διδάσκοντες για τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματός τους θα εξετάζονται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως εξ αποστάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση».

 

Τέλος, σχετικά με τα παραπάνω επισημανθέντα «κλιμάκια προσέλευσης» και «κατανομής» των εξεταζόμενων στους χώρους που έχουν διατεθεί για κάθε γραπτή διά ζώσης εξέταση ή τα αντίστοιχα «κλιμάκια σύνδεσης» των εξ αποστάσεως προφορικώς εξεταζόμενων, η διαμόρφωση των οποίων και θα επιβαρύνει σημαντικά τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, προτείνονται ενδεικτικά στη συνέχεια δύο υποβοηθητικά προς τούτο εργαλεία: 

 • η εφαρμογή doodle [: https://doodle.com/en/]· ο διδάσκων πρέπει να εγγραφεί στο doodle και μετά να δημιουργήσει το event ακολουθώντας τις οδηγίες· κάθε φοιτητής μπαίνει στον σύνδεσμο που του στέλνει ο διδάσκων και εγγράφεται σε μία μόνον επιλογή από όσες έχουν συνολικά προκαθοριστεί [πρόταση Ρέας Δελβερούδη]
 • η εφαρμογή «Ομάδες Χρηστών» στο eclass(εάνη εφαρμογή βρίσκεται στα «ανενεργά εργαλεία» είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί άμεσα από τον διδάσκοντα)· παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού μιας/ή πολλών ομάδων, με παράλληλη δυνατότητα καθορισμού του ανώτατου ή του επιθυμητού αριθμού συμμετεχόντων σε καθεμία, καθώς και την προοπτική αποστολής μηνύματος σε κάθε ομάδα ξεχωριστά [πρόταση Άννας Καρακατσούλη]. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Κοσμήτωρ ΦΛΣ ΕΚΠΑ