ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΙ.Τ.Δ.Ε. ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"

Δείτε την  Προκήρυξη  μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο"Εκπαιδευτικός και Διδασκαλία: Θεωρία και Πρακτική Άσκηση".

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 16430)

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 16430)

Ημερήσια Διάταξη της 18ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 04-08-20