ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ERASMUS +

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ERASMUS) ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΤΔΕ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους Διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (πρόγραμμα Erasmus) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

1. Freie Universitat Berlin (Γερμανία) – 2 θέσεις

2. Friedrich Schiller University of Jena, Institute of educational sciences (Γερμανία) – 2 θέσεις

3. UniversityofBaden, Pädagogische Hochschule Niederösterreich(Αυστρία) – 2 θέσεις

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων 3 άτομα θα επιλεγούν από το ΠαιΤΔΕ για να καλύψουν 3 από τις 6 προσφερόμενες θέσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία θα πρέπει να καταθέσουν:

(α) αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, στην οποία θα αναγράφεται το επίπεδο σπουδών (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός κύκλος σπουδών), το εξάμηνο στο οποίο ενδιαφέρονται να μετακινηθούν (χειμερινό ή εαρινό),

(β) σύντομο βιογραφικό

(γ) αντίγραφο(α) πτυχίου(ων) και αναλυτικής βαθμολογίας τους,

(δ) τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας

Βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι οι φοιτητές που αιτούνται να έχουν:

για όλους τους υποψήφιους, καλή κατοχή της Γερμανικής γλώσσας: Επίπεδο Β2 (Goethe Zertifikat (ZDFB) ή Β2 ή άλλο ισότιμο) – για το University of Baden ισχύει και για Επίπεδο χαμηλότερο από Β2 στη Γερμανική με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πτυχίο Επιπέδου Β2 στα Αγγλικά (First Certificate in English, FCE, του University of Cambridge, ή άλλο ισότιμο)

  • για προπτυχιακούς φοιτητές: α) φοίτηση τουλάχιστον στο β΄ έτος σπουδών, β) επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 15 μαθήματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, γ) να χρωστούν μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS, δ) μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχουν μέχρι στιγμής περάσει: ίσος ή μεγαλύτερος από 7,5.
  • για μεταπτυχιακούς φοιτητές: α) επιτυχής ολοκλήρωση του α΄εξαμήνου σπουδών, β) βαθμός πτυχίου: ίσος ή μεγαλύτερος από 7,5, γ) μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχουν μέχρι στιγμής περάσει: ίσος ή μεγαλύτερος από 8.
  • για υποψήφιους διδάκτορες: α) βαθμός πτυχίου: ίσος ή μεγαλύτερος από 7,5, β) βαθμός μεταπτυχιακού: ίσος ή μεγαλύτερος από 8.

Η διάρκεια φοίτησης στο εξωτερικό δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά φοιτητή. Χαμηλή προτεραιότητα σε φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με Erasmus (εφόσον το συνολικό διάστημα δεν ξεπερνά τους 12 μήνες) και σε φοιτητές με τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν.


Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης (σε ευρώ/ μήνα) για τους φοιτητές που θα επιλεγούν βάσει των θέσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη είναι για την Γερμανία και την Αυστρία 470 ευρώ.

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει έως την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μαριάννα Κουρουπάκη mkouroup@uoa.gr

Ενημερώνουμε, επίσης, τους φοιτητές ότι τόσο η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων όσο και η σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

    Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη

               Φ. Αντωνίου
     
Επίκουρη Καθηγήτρια