ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CIVIS ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

RIS4CIVIS: Research and Innovation Strategy for CIVIS

Εγκρίθηκε το έργο «RIS4CIVIS», το οποίο θα υποστηρίξει το πεδίο έρευνας και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS σύμφωνα με την κοινή, ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική του και σε συνέργεια με την εκπαιδευτική του διάσταση. Το 3ετές  σχέδιο έχει προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 "Science with and for Society".

Το RIS4CIVIS θα επιτρέψει στη Συμμαχία CIVIS και άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να προετοιμάσουν το δρόμο και να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RIS4CIVIS:

https://civis.eu/en/ris4civis

https://civis.eu/en/news/ris4civis-research-and-innovation-strategy-for-civis

Διαχειριστής έργου: Julie Hyzewicz: julie.hyzewicz[at]univ-amu[dot]fr