ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

[CIVIS] BIPS PROGRAMS- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS]

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "Blended Intensive Programmes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVISστα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blendedmobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

"Blended Intensive Programs"

Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων

Αιτήσεις: ηλεκτρονικά (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)

Προθεμίες υποβολής: Ά κύκλος αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών. Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

- Υγεία

- Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες

- Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

- Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

- Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 6 προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία:

Basic cell biology (deadline 30/9/22)

European private law and modern technologies (deadline 30/09/2022)

Language and identity in an intercultural perspective (deadline 30/09/2022)

Linguistic cultures and communities in Europe (past and present) (deadline 30/09/2022)

Argumentation, communication, digital tools and knowledge transfer (deadline 20/09/2022)

Co-creating Urban Futures (deadline 20/09/2022)

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVISCourses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&AonBlendedIntensiveProgrammes, είτε να επικοινωνήσετε με την κα Καρακώστα Αθηνά από το γραφείο της κινητικότητας του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atkarako@uoa.grή με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο e-mail: info-civis@uoa.gr.